Planeringen inför ett stärkt totalförsvar har tagit ytterligare ett steg.

MSBrapport10juni

Den 10 juni presenterade MSB och Försvarsmakten ytterligare en rapport i arbetet med stärkt totalförsvar. Uppdraget som regeringen gav inför 2016 resulterade förra året i en gemensam grundsyn. Nu har arbetet utvecklats med att Försvarsmaktens behov av stöd har redovisats och möjligt stöd har bedömts från civilsamhället. Bevakningsansvariga myndigheter har börjat öva rutiner, planeringen tillsammans med privata företag påbörjats och exempelvis Polismyndigheten har börjat att krigsplacera sin personal. Rapporten och bilagor går att lösa om på MSB:s hemsida https://www.msb.se/sv/Insats–beredskap/Totalforsvar/

I Västra Götaland inledde Länsstyrelsen en fyraårig satsning för att stärka och utveckla krisberedskapen i Västra Götaland. Tillsammans med berörda aktörer ska Länsstyrelsen utveckla strategier, riktlinjer och metoder som underlättar samverkan och samordning. Ett viktigt syfte är också att bidra till möten, diskussioner och samsyn över organisationsgränser, och att stärka de värdefulla nätverk som har byggts upp i länet. Länsstyrelsen har specificerat 6 utvecklingsprojekt som går att läsa om i de delrapporter som släppts på Länsstyrelsen hemsida under namnet Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland. Civilförsvarsförbundet har främst varit involverade i projektet Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Inom ramen för förstärkningsresurser träffade Länsstyrelsen flera av de centrala försvarsorganisationerna, och flera olika alternativ för att förstärka med egna resurser diskuterades. Som utbildningsansvariga för den Frivilliga Resursgruppen hade Civilförsvarsförbundet deltagit i insatsen kring Branden i Västmanland med flertalet verksamhetsledare och grupper. Frivilliga resursgruppen från flera olika kommuner i flera olika län deltog och arbetade tillsammans med räddningstjänsten och försvarsmakten. Slutsatsen var att konceptet som sådant fungerade.

Civilförsvarsförbundet har alltid haft ett nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap inom krisberedskapsområdet. När MSB tog fram gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar var detta en plattform som kändes självklar för vårt arbetssätt. Flera i ledningsgruppen för det regionala samarbetet under namnet Regionala Förstärkningsgruppen har gått både Stabsmetodik och Stabschefskursen hos MSB såväl som Grundkurs i samhällsskydd och beredskap. Med detta som grund har vi i tät dialog med Länsstyrelsen och genom projektfinansiering av MSB utvecklat och övat vår egna operativa förmåga inom metoderna. Vi jobbar med det gemensamma språket, vi övar i egen stab med både funktionerna ISK och Koordinator vid ISF, vi har tillgång till och övar våra gruppledare i WIS och andra IT-stöd. Vi fortsätter att implementera det med de förmågor som vi redan lagt grunden till inom Frivilliga Resursgruppen; utökad första hjälpen och prehospitalt akut omhändertagande, första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), säkerhetsvakter både vid risk för brand och vid olika arrangemang och över detta en god egen förmåga för kommunikation och logistik.

Vi fortsätter med intresse att följa arbetet mot ett stärkt totalförsvar. Genom den Regionala Förstärkningsgruppen och Frivilliga Resursgruppen är vi också delaktiga på ett konkret sätt. Vi kommer fortsätta att rekrytera, utbilda och öva och tror att intresset för ett stärkt totalförsvar också innebär att vi växer i storlek. Civilförsvarsförbundet är en del av Sveriges krisberedskap.

Comments are closed